შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

კონკურსის მიზანი: მეცნიერებისა და კვლევების პოპულარიზაცია და პროპაგანდა სამეცნიერო-კვლევით პროცესში საჯარო სკოლების მოსწავლეთა აქტიური ჩართვის გზით. საკონკურსო საფუძველზე ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს მეცნიერის ხელმძღვანელობით სკოლის მოსწავლეებისაგან დაკომპლექტებული გუნდის მიერ სასკოლო დონის შესაბამისი კვლევის ჩატარებას. კონკურსის მიზანია მოზარდების სამეცნიერო კარიერით დაინტერესება, სკოლებში სასწავლო პროცესში კვლევის ინტეგრაციის სტიმულირება, საზოგადოების დაინტერესება სასკოლო დონეზე კვლევების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, საერთაშორისო კვლევით არეალში ქართველ მოსწავლეთა ჩართვის ხელშეწყობა.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: ლიდერთა ჯგუფი: მეცნიერ-ხელმძღვანელი (დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი), თანახელმძღვანელი, ასისტენტი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი) და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება-სკოლის მასწავლებელი (VIII, IX, X, XI ან/და XII კლასების მოსწავლეებთან მომუშავე მოქმედი მასწავლებელი) და VIII, IX, X, XI ან/და XII კლასების საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები.

კოორდინატორი: მ. ქაჯაია

ნორმატიული აქტი

2019 წლის კონკურსის პირობები

 

 

დაფინანსებული პროეტქები:

2019 წელი

2018 წელი

2017 წელი

2014 წელი

2013 წელი

2012 წელი