შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი აცხადებს 2023 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსს

კონკურსის სახელწოდება

 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსი

 

კონკურსის აბრევიატურა

GFI

კონკურსის მიზანი

ა) გააღრმაოს სამეცნიერო თანამშრომლობა საქართველოსა და საფრანგეთს შორის და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ერთობლივ ჩართულობას;

ბ) წაახალისოს სამეცნიერო თანამშრომლობის ინიცირება საფრანგეთისა და საქართველოს მეცნიერებს შორის და ხელი შეუწყოს ქართველი ახალგაზრდა მეცნიერების კარიერულ განვითარებას.

 

საპროექტო განაცხადის ტიპი - ინდივიდუალური

 

კონკურსის ძირითადი პირობები

 

 • კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საფრანგეთის უნივერსიტეტებისა ან/და კვლევითი ინსნტიტუციების მხარდაჭერის მქონე (მხარდაჭერის ოფიციალური წერილი), საქართველოს მოქალაქე, დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომლის ხარისხის მინიჭების დღიდან, კონკურსის გამოცხადების დღემდე გასულია არაუმეტეს 12 წელი
 • მხარდაჭერის ოფიციალური წერილის მისაღებად აპლიკანტმა განცხადებით უნდა მიმართოს საფრანგეთის შესაბამის უნივერსიტეტს ან/და კვლევით ინსტიტუციას;
 • კონკურსში მონაწილე პირი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ან ფრანგულ ენას;
 • საფრანგეთის უნივერსიტეტებსა და კვლევით ინსტიტუციებში კვლევითი სტაჟირების ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს;
 • ა) ჯამური დაფინანსება ფონდის მხრიდან შეადგენს 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ევრო – (1 250 ევრო თითოეულ პროექტზე), რაც გულისხმობს ბინის დაქირავებისა და კვლევასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

ბ) ჯამური დაფინანსება ინსტიტუტის მხრიდან შეადგენს 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ევრო (1 250 ევრო თითოეულ პროექტზე), რაც გულისხმობს შემდეგ ხარჯებს:

 • სტიპენდია – 750 (შვიდას ორმოცდაათი) ევრო;

 -      ორმხრივი მგზავრობის დაფინანსება – 500 (ხუთასი) ევრომდე.

 • კონკურსში მონაწილეს შეუძლია მხოლოდ ერთი საკონკურსო განაცხადის დარეგისტრირება.
 • გრანტის მიმღები ვალდებულია, კვლევითი ვიზიტის დასრულებისა და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ (საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დაცვით) შესაბამის უნივერსიტეტში/დაწესებულებაში ჩაატაროს პრეზენტაცია კვლევითი ვიზიტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებისა და მიღებული შედეგების შესახებ და ფონდში წარმოადგინოს აღნიშნული ღონისძების ამსახველი მასალები.

 

კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი

 • ელექტრონული რეგისტრაცია – 2023 წლის 1-ელი მარტიდან - 7 აპრილის 16:00 საათამდე;
 • ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია – 2023 წლის 11 აპრილის 16:00 საათამდე;
 • პროექტების ტექნიკური ექსპერტიზა - 2023 წლის 14 აპრილი;
 • პროექტების შეფასება პანელის მიერ - 2023 წლის მაისი;
 • პანელის მიერ შეფასების საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტების დამტკიცება - 2023 წლის მაისი - ივნისი;
 • გრანტის მიმღებ პირებთან საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება - 2023 წლის ივნისიდან;

 

*საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართება ონლაინ ფორმატში 13 მარტს 16:00 საათზე შეხვედრაზე დასასწრებად გადადით ბმულზე: 

Meeting ID: 815 930 9443

Passcode: iZ0KLx

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2019 წლის 12 დეკემბრის ბრძანება N235ნ
 • შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2023 წლის 1-ელი მარტის ბრძანება N20.

 

პროექტის მომზადებისთვის საჭირო დანართები და მასალები

 • კონკურსის პირობები(დანართი 1
 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ, (დანართი №2) - ივსება GMUS-ში ;
 • საპროექტო წინადადება (დანართი №3) -ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
 • პროფესიული ბიოგრაფია (CV) (დანართი №4) - ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ივსება და იტვირთება GMUS-ში;
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ - (დანართი №5) გენერირება GMUS - ში;

ელექტრონული რეგისტრაციის ბმულები

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ როგორც მინისტრის ბრძანებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ პირობებსა და შესაბამის დანართებს;
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაცია;

 

კონკურსის კოორდინატორები:

რუსუდან ჯობავა 595 04 10 42 (დარეკეთ მხოლოდ სამუშაო საათებში, ორშაბათი-პარასკევი, 09:00-18:00)

ელ - ფოსტა : jobava@rustaveli.org.ge

 

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!