შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ხვრეტების მქონე ფენოვანი თხელკედლიანი  სივრცითი კონსტრუქციების სიმტკიცეზე კვლევა,  სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით

ხვრეტების მქონე ფენოვანი თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების სიმტკიცეზე კვლევა, სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით

სატრანსპორტო შიგაწვის ძრავებში შავი ზღვის ფსკერის გოგირდწყალბადისაგან მიღებული წყალბადის ალტერნატიულ საწვავად გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშა ...

სატრანსპორტო შიგაწვის ძრავებში შავი ზღვის ფსკერის გოგირდწყალბადისაგან მიღებული წყალბადის ალტერნატიულ საწვავად გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშა ...

სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის შესაძლებლობების გამოკვლევა საბაჟო ლოგისტიკის პრინციპების დანერგვის საფუძველზე

სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის შესაძლებლობების გამოკვლევა საბაჟო ლოგისტიკის პრინციპების დანერგვის საფუძველზე

რეგიონალური  ლოგისტიკური  აგრაგული ცენტრების სტრუქტურულ ფუნქციონალური და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია

რეგიონალური ლოგისტიკური აგრაგული ცენტრების სტრუქტურულ ფუნქციონალური და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია

ექსპერიმენტალურ-თეორიული კვლევა დანამატებიანი ბეტონის მუშაობისა დროში

ექსპერიმენტალურ-თეორიული კვლევა დანამატებიანი ბეტონის მუშაობისა დროში

ადგილობრივ საშენ მასალებზე დამზადებული დანამატიანი დატკეპნილი ბეტონის თვისებების კვლევა და დანერგვა საავტომობილო გზებზე

ადგილობრივ საშენ მასალებზე დამზადებული დანამატიანი დატკეპნილი ბეტონის თვისებების კვლევა და დანერგვა საავტომობილო გზებზე

შენობათა თბოდაცვის ტექნოლოგიების დამუშავება საერთაშორისო ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა საფუძველზე  საქართველოს პირობებისათვის

შენობათა თბოდაცვის ტექნოლოგიების დამუშავება საერთაშორისო ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა საფუძველზე საქართველოს პირობებისათვის

არქიტექტურულ-დეკორატიული ბეტონის დამზადება ადგილობრივი  შემვსებების ბაზაზე

არქიტექტურულ-დეკორატიული ბეტონის დამზადება ადგილობრივი შემვსებების ბაზაზე

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სეისმომედეგობის ამაღლება აქტიური სეისმოდამცავი სისტემების საშუალებით

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სეისმომედეგობის ამაღლება აქტიური სეისმოდამცავი სისტემების საშუალებით