შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

SP - საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

კონკურსის მიზანი

საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მიზანია ღიად გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის გზით, ხელი შეუწყოს გამოცემისათვის გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო ნაშრომების (წიგნი/ მონოგრაფია / საგნობრივი ენციკლოპედია) შერჩევას და მათ გამოქვეყნებას.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფები: საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ­ლებები, სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები  და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

ხანგრძლივობა: პროექტის მინიმალური ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 3 თვისა, ხოლო მაქსიმალური ხანგრძლივობა – არაუმეტეს 6 თვისა.

კონკურსის კოორდინატორები: ეკატერინე მიქაუტაძე; 

2021 წლის კონკურსის პირობები

ნორმატიული აქტი