შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მოსწავლე გამომგონებელთა პროგრამა

კონკურსის მიზანი: ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა, სასწავლო პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესის გაღვივება,  ინოვაციებისა და ტექნიკის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება, შემოქმედებითი აზროვნებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, მეცნიერებისა და კვლევების პროპაგანდა სამეცნიერო - კვლევით პროცესში საჯარო სკოლების მოსწავლეთა აქტიური ჩართვის გზით.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი:  კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც არის საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სახელმწიფო და კერძო სკოლების) VII-XII კლასის მოსწავლე. 

კოორდინატორი: მ. ქაჯაია

კონკურსის 2019 წლის ბიუჯეტი: 20,000.

ნორმატიული აქტი

2021 წლის კონკურსის პირობები

დაფინანსებული პროექტები

2020 წელი

2019 წელი 

2018 წელი

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2013 წელი

2012 წელი