შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
Клоновая селекция чая

Клоновая селекция чая

”ფიზიოლოგიური სტრესის” მარკერების გავრცელება საქართველოს მოსახლეობაში უძველესი დროიდან დღემდე და ცხოვრების დონის რეკონსტრუქცია

”ფიზიოლოგიური სტრესის” მარკერების გავრცელება საქართველოს მოსახლეობაში უძველესი დროიდან დღემდე და ცხოვრების დონის რეკონსტრუქცია

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ტექნიკური საშუალებები

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ტექნიკური საშუალებები

საქართველოს ანდოსოლები (გენეზისური თავისებურებანი და რაციონალური გამოყენება)

საქართველოს ანდოსოლები (გენეზისური თავისებურებანი და რაციონალური გამოყენება)

თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება-შესწავლა და ზოოტექნიკურ სამუშაოთა ჩატარება

თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება-შესწავლა და ზოოტექნიკურ სამუშაოთა ჩატარება

მანდარინის საადრეო ჯიშის - ტიახარა უნშიუს მოვლა - მოყვანის პროგრესული ტექნოლოგიები (ფერმერთა დასახმარებლად)

მანდარინის საადრეო ჯიშის - ტიახარა უნშიუს მოვლა - მოყვანის პროგრესული ტექნოლოგიები (ფერმერთა დასახმარებლად)

მიმოსვლის თავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მოწესრიგება საქართველოში

მიმოსვლის თავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მოწესრიგება საქართველოში

კაკლის, თხილისა და ნუშის ნერგვის წარმოება და მცირე კონტურიანი მაღალინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება-მოვლის ტექნოლოგია

კაკლის, თხილისა და ნუშის ნერგვის წარმოება და მცირე კონტურიანი მაღალინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება-მოვლის ტექნოლოგია

თხელკედლიანი კაშხლების კონსტრუქცია და ოპტიმალური დაპროექტება

თხელკედლიანი კაშხლების კონსტრუქცია და ოპტიმალური დაპროექტება

ჩილდირის ვილაიეთი მოკლე (იჯმალ) დავთარი

ჩილდირის ვილაიეთი მოკლე (იჯმალ) დავთარი

წიგნი - გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა

წიგნი - გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა

პოლიტიკურ გაერთიანებათა სამართალი

პოლიტიკურ გაერთიანებათა სამართალი