შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ბიზნეს - ანგელოზები, შოთა შაბურიშვილი

ბიზნეს - ანგელოზები, შოთა შაბურიშვილი

სალმონელოზები

სალმონელოზები

როგორ ვიპოვოთ კანონზომიერება

როგორ ვიპოვოთ კანონზომიერება

Скалярные поля анизотропных, неоднородных средах

Скалярные поля анизотропных, неоднородных средах

განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში

განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში

უხერხემლო ცხოველები - ურბანიზებული გარემოს ბიოინდიკატორები

უხერხემლო ცხოველები - ურბანიზებული გარემოს ბიოინდიკატორები

წყალტუბოს მღვიმური სისტემა

წყალტუბოს მღვიმური სისტემა

XVI – XVIII საუკუნეების სამხედრო უნიფორმა

XVI – XVIII საუკუნეების სამხედრო უნიფორმა

სპეციალური სატრანსპორტო - ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათივს

სპეციალური სატრანსპორტო - ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათივს

ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

Biological Effects of Ionizing Radiation on Embryo

Biological Effects of Ionizing Radiation on Embryo

აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია

აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია