შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
მიმოსვლის თავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მოწესრიგება საქართველოში

მიმოსვლის თავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მოწესრიგება საქართველოში

კაკლის, თხილისა და ნუშის ნერგვის წარმოება და მცირე კონტურიანი მაღალინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება-მოვლის ტექნოლოგია

კაკლის, თხილისა და ნუშის ნერგვის წარმოება და მცირე კონტურიანი მაღალინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება-მოვლის ტექნოლოგია

თხელკედლიანი კაშხლების კონსტრუქცია და ოპტიმალური დაპროექტება

თხელკედლიანი კაშხლების კონსტრუქცია და ოპტიმალური დაპროექტება

ჩილდირის ვილაიეთი მოკლე (იჯმალ) დავთარი

ჩილდირის ვილაიეთი მოკლე (იჯმალ) დავთარი

წიგნი - გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა

წიგნი - გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა

პოლიტიკურ გაერთიანებათა სამართალი

პოლიტიკურ გაერთიანებათა სამართალი

სუბტროპიკული ხურმა და მისი სამრეწველო გამოყენების საკითხები

სუბტროპიკული ხურმა და მისი სამრეწველო გამოყენების საკითხები

თბილისის მიდამოების იშვიათი სამკურნალო მცენარეები

თბილისის მიდამოების იშვიათი სამკურნალო მცენარეები

ჩინური აქტინიდია (კივი)

ჩინური აქტინიდია (კივი)

უთხოვარი (Taxus baccata L.)

უთხოვარი (Taxus baccata L.)

გლობალური კონკურენციის ზეგავლენა მთავრობის როლსა და ფუნქციებზე

გლობალური კონკურენციის ზეგავლენა მთავრობის როლსა და ფუნქციებზე

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა