შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
Mesomermis devii sp. nov. (Nematoda: Mermithidae), a new species of nematode from Devi Cave in Georgia

Mesomermis devii sp. nov. (Nematoda: Mermithidae), a new species of nematode from Devi Cave in Georgia

AnnotAted List of invertebrAtes of the GeorGiAn KArst CAves

AnnotAted List of invertebrAtes of the GeorGiAn KArst CAves

„ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება“

„ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება“

„ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება“

„ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება“

თხილის პლანტაციაშიi შუალედური კულტურების გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე

თხილის პლანტაციაშიi შუალედური კულტურების გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე

ზემო აფხაზეთის  ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე  თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება

ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება

ნაყოფიერების გაუმჯობესება და თხილის ნაყოფიერების გაუმჯობესება და თხილის გაშენების ტექნოლოგიები სამეგრელოსა და  გაშენების ტექნოლოგიები სამეგრელოსა და   ...

ნაყოფიერების გაუმჯობესება და თხილის ნაყოფიერების გაუმჯობესება და თხილის გაშენების ტექნოლოგიები სამეგრელოსა და გაშენების ტექნოლოგიები სამეგრელოსა და ...

Tao-Klarjeti: History and Heritage of Movable and Immovable Monuments

Tao-Klarjeti: History and Heritage of Movable and Immovable Monuments

პარკოსან კულტურებში ტენის ცვლილების პროცესის  მათემატიკური მოდელი

პარკოსან კულტურებში ტენის ცვლილების პროცესის მათემატიკური მოდელი

ოთხთა ეკლესიისა და პარხლის მონასტრები ისტორიულ ტაოში

ოთხთა ეკლესიისა და პარხლის მონასტრები ისტორიულ ტაოში

Childless Women in Georgia

Childless Women in Georgia

Georgia in-between: religion in public schools

Georgia in-between: religion in public schools