შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
სოციალური რეფორმები გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკის საქართველოში

სოციალური რეფორმები გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკის საქართველოში

ფოტოქიმიური სმოგი თბილისში

ფოტოქიმიური სმოგი თბილისში

”რობინსი ჯაჯი” ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები - პირველი ქართული გამოცემა - თარგმანი

”რობინსი ჯაჯი” ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები - პირველი ქართული გამოცემა - თარგმანი

ვსწავლობთ ლიდერობას - თარგმანი

ვსწავლობთ ლიდერობას - თარგმანი

ბიზნესმენთა ქცევის ტაქტიკა და სტრატეგია ეკონომიკურად განუსაზღვრელობის პირობებში

ბიზნესმენთა ქცევის ტაქტიკა და სტრატეგია ეკონომიკურად განუსაზღვრელობის პირობებში

საქართველოს ისტორია ტოპონიმიაში

საქართველოს ისტორია ტოპონიმიაში

ვაზის მავნებელი ტეტრანიხისებრი ტკიპები

ვაზის მავნებელი ტეტრანიხისებრი ტკიპები

ჰომილეტიკა

ჰომილეტიკა

კავკასია ქართულ წყაროებში

კავკასია ქართულ წყაროებში

ორგანიზებული დანაშაულის თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაციისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქარულ სისხლის სამართალში

ორგანიზებული დანაშაულის თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაციისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქარულ სისხლის სამართალში

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები

ქალის უფლებრივ-ქონებრივი მდგომარეობა სამხრეთ საქართველოში

ქალის უფლებრივ-ქონებრივი მდგომარეობა სამხრეთ საქართველოში