შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში

სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში

ქართული ნაციონალური იდენტობის წრთობა: ილიას ”ივერია”

ქართული ნაციონალური იდენტობის წრთობა: ილიას ”ივერია”

ბიზანტია ქართულ წყაროებში

ბიზანტია ქართულ წყაროებში

მუსლიმური ხუროთმოძღვრული ძეგლები საქართველოში

მუსლიმური ხუროთმოძღვრული ძეგლები საქართველოში

”საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო”

”საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო”

”აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები”

”აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები”

”საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია”

”საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია”

”ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. -XXI ს.-ის დასაწყისში)”

”ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. -XXI ს.-ის დასაწყისში)”

”იმერეთის სამეფოს გაუქმება,1819-1920 წლების აჯანყება და იმერეთის ბაგრატიონები”

”იმერეთის სამეფოს გაუქმება,1819-1920 წლების აჯანყება და იმერეთის ბაგრატიონები”

”ანტისაბჭოური სიტყვიერება”

”ანტისაბჭოური სიტყვიერება”

”სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი”

”სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი”

”თანამედროვე საფორტეპიანო შემსრულებლობა ზოგადკულტურულ კონტექსტში”

”თანამედროვე საფორტეპიანო შემსრულებლობა ზოგადკულტურულ კონტექსტში”