შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საქართველოს ტყის ეკოსისტემების ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები

საქართველოს ტყის ეკოსისტემების ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები

ნოზემოზი: დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა, მკურნალობა ინოვაციური პრეპარატებით

ნოზემოზი: დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა, მკურნალობა ინოვაციური პრეპარატებით

საქართველოს ტყის ეკოსისტემების ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები

საქართველოს ტყის ეკოსისტემების ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები

ᲬᲧᲐᲚᲡᲐᲪᲐᲕᲔᲑᲘᲡ ᲞᲝᲖᲘᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲜᲔᲒᲐᲢᲘᲕᲔᲑᲘ

ᲬᲧᲐᲚᲡᲐᲪᲐᲕᲔᲑᲘᲡ ᲞᲝᲖᲘᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲜᲔᲒᲐᲢᲘᲕᲔᲑᲘ

ეკოლოგია: ჩვენი დროის პრობლემები

ეკოლოგია: ჩვენი დროის პრობლემები

საშიში გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები ცენტრალური კავკასიონის საზღვრისპირა რეგიონებში – ყაზბეგი, დუშეთი, თიანეთი და მცხეთა

საშიში გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები ცენტრალური კავკასიონის საზღვრისპირა რეგიონებში – ყაზბეგი, დუშეთი, თიანეთი და მცხეთა

მიგარიას კირქვული მასივის კარსტი და მღვიმეები

მიგარიას კირქვული მასივის კარსტი და მღვიმეები

ენდოგენური პეპტიდების როლი ორგანიზმების სისტემურ თვითრეგულაციაში

ენდოგენური პეპტიდების როლი ორგანიზმების სისტემურ თვითრეგულაციაში

ᲒᲔᲝᲞᲐᲠᲙᲘᲡ ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲠᲐᲭᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲘᲡ ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲗᲖᲔ

ᲒᲔᲝᲞᲐᲠᲙᲘᲡ ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲠᲐᲭᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲘᲡ ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲗᲖᲔ

საქართველოს ზოგიერთი ინდუსტრიული რაიონის ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობა

საქართველოს ზოგიერთი ინდუსტრიული რაიონის ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობა

აგონისტებით გამოწვეული გარდამავალი რეცეპტორების პოტენციური არხების აქტიურობის ქცევითი შესწავლა

აგონისტებით გამოწვეული გარდამავალი რეცეპტორების პოტენციური არხების აქტიურობის ქცევითი შესწავლა

თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა

თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა