კონკურსების კალენდარი

წარმატებული პროექტები

პარტნიორები

მედია ჩვენ შესახებ

ხშირად დასმული კითხვები

სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/college-graduation-1.jpg
19/10/2018

ფონდი აცხადებს მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსს

კონკურსის სახელწოდება მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსი კონკურსის აბრევიატურა   MR   კონკურსის მიზანი მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად გრანტების გაცემის მიზანია მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაზრდის, აკადემიური დონის ამაღლებისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის გაუმჯობესების, სწავლის პროცესში კვლევის ინტეგრაციისა და თემატური და/ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით კვლევითი აქტივობის განვითარების ხელშეწყობა.    საპროექტო განაცხადი ტიპი         ინდივიდუალური   კონკურსის ძირითადი პირობები   საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები; კონკურსის ფარგლებში გრანტი შეიძლება მოიპოვოს  საქართველოს მოქალაქე,  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა, სტუდენტის აქტიური სტატუსის მქონე მაგისტრანტმა; გრანტის მიღების პერიოდში მაგისტრანტი უნდა იყოს მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის  დამამთავრებელი ან დამამთავრებლის წინა სემესტრის  სტუდენტი; პროექტის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ – 10 თვე; ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 6000 ლარს; მაგისტრანტის სტიპენდია არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს; დაუშვებელია საგრანტო კონკურსში ერთი და იმავე პირის მიერ ერთზე მეტი განაცხადის წარდგენა.   კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი 2018   წლის  1 9 ოქტომბერი  – კონკურსის გამოცხადება დადგენილი წესით; 2018 წლის  24 ოქტომბერი,  26 ოქტომბერი,  30 ოქტომბერი   –  ჯგუფური კონსულტაციები (რეგისტრაციის ბმული); 2018 წლის 5 ნოემბერი   – შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა; 2018 წლის 7 ნოემბერი 16:00 საათი–  პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია; 2018 წლის 9 ნოემბერი 16:00 საათი  – ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა; 2018   წლის ნოემბერი – რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა; 2018 წლის ნოემბერი  – შუალედური შედეგების გამოქვეყნება - ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ; 2018 წლის დეკემბერი-  კონკურსის პირობების დაცვით წარმოდგენილი პროექტების  შეფასება დამოუკიდებელი ექსპერტების/ექსპერტთა ჯგუფ(ებ)ის მიერ; 2018 წლის დეკემბერი  – დამოუკიდებელი ექსპერტებისაგან ან/და დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფ(ებ)ისგან მიღებული შეფასებების საფუძველზე სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით პროექტების რანჟირებული სიების შედგენა და დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების გამოვლენა; 2018 წლის დეკემბერი  – დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების საბოლოო სიის დამტკიცება ფონდის გენერალური დირექტორის მიერ და კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება; 2018  წლის  დეკემბერი  – საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება.   კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №130/ნ ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 19 ოქტომბრის №151 ბრძანება სამეცნიერო კლასიფიკატორი შეფასების კრიტერიუმები   ხშირად დასმული კითხვები   პროექტის მომზადებისათვის საჭირო დანართები და მასალები კონკურსის პირობები -  დანართი 1 კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ - ნიმუში,  დანართი 2 პროექტის აბსტრაქტი - დანართი 3 საპროექტო წინადადება - დანართი 4 პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი  -  ნიმუში, დანართი 5 პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება - ნიმუში, დანართი 6 სამეცნიერო გუნდის  ბიოგრაფია - CV - ნიმუში, დანართი 7 კონსულტანტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თანხმობის წერილი  - დანართი 8 ( GEO / ENG ) თანხმობის წერილი სხვა იურიდიული/ფიზიკური პირის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) - დანართი 9     ელექტრონული რეგისტრაციის ბმულები გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა - პროექტების რეგისტრაციისათვის  (ბმული) ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია  (ბმული) მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის: პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ როგორც მთავრობის დადგენილებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ პირობებსა და შესაბამის დანართებს; ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები; დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების გამოგზავნა ელ. ფოსტით mr@rustaveli.org.ge   5 ნოემბრის ჩათვლით. კითხვებზე პასუხის დოკუმენტი აიტვირთება ფონდის ვებგვერდზე და პერიოდულად განახლდება კონკურსის დასრულებამდე.   კოორდინატორები: ლანა დავითულიანი საკონტაქტო ინფორმაცია: mr@rustaveli.org.ge ტელეფონი: 0322 200 220 (4302)   თამთა ტურაშვილი ტელეფონი: 0322 200 230 (4301)   ფონდი   გისურვებთ   წარმატებებს!
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/es.JPG
18/10/2018

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 18 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის მე-5 საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად