შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საქართველოს ტყეებში ნახშირბადის მარაგების შეფასება

 

 

ბროშურა მომზადებული და გამოქვეყნებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [საგრანტო ხელშეკრულება № FR 217404, „საქართველოს ტყეებში
დეპონირებული ნაახშირბადის მარაგების შეფასება, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა”]. ნაშრომში ასევე გამოყენებულია ჩვენ მიერ 2010- 2016 წწ. საგრანტო პროექტებით (№2-8/27; №12/49;
№31/35; № FR/398/10-120/13) შესწავლილი - ტყის შემქმნელი ზოგიერთი ძირითადი მერქნიანი სახეობის ტყის ეკოსისტემის ბიომასისა და ნახშირბადის მარაგების მაჩვენებლები.

ბროშურა სრულად იხილეთ ???? Open Book Emoji ????????????❤️????