შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

წარმატებული პროექტები და მეცნიერები

კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნარკვევებით

კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნარკვევებით

ქართული ვაზის ჯიშები: დაცვის მენეჯმენტი

ქართული ვაზის ჯიშები: დაცვის მენეჯმენტი

დენები კირალური ეფექტური ველის თეორიის რამდენიმე ნაწილაკის სექტორში

დენები კირალური ეფექტური ველის თეორიის რამდენიმე ნაწილაკის სექტორში

მთლიანად ოპტიკური გამაძლიერებელი და კოდირების მოწყობილობები კომბინირებული ტალღგამტარების ბაზაზე

მთლიანად ოპტიკური გამაძლიერებელი და კოდირების მოწყობილობები კომბინირებული ტალღგამტარების ბაზაზე

პირველი და მეორე რიგის შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება სტოქასტურ მართვასა და ფინანსურ მათემატიკაში

პირველი და მეორე რიგის შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება სტოქასტურ მართვასა და ფინანსურ მათემატიკაში

ინოვაციური დროის რეალურ მასშტაბში მომუშავე პოლარიმეტრული მოწყობილობის შემუშავება სხვადასხვა კონსტრუქციებსა და დეტალებში დაძაბული მდგომარეობის განაწილე ...

ინოვაციური დროის რეალურ მასშტაბში მომუშავე პოლარიმეტრული მოწყობილობის შემუშავება სხვადასხვა კონსტრუქციებსა და დეტალებში დაძაბული მდგომარეობის განაწილე ...

სიმპლიციური ალგებრა, ჰომოლოგიის თეორიები, K- თეორია და გამოყენებები ალგებრული და ტოპოლოგიური სტრუქტურებისათვის

სიმპლიციური ალგებრა, ჰომოლოგიის თეორიები, K- თეორია და გამოყენებები ალგებრული და ტოპოლოგიური სტრუქტურებისათვის

შემოდგომის ლექციები თბილისში - ბირთვული ფიზიკა მედიცინაში

შემოდგომის ლექციები თბილისში - ბირთვული ფიზიკა მედიცინაში

დარტყმითი ტალღის ევოლუცია და დინამიკა ნეიტრალურ აირებში და პლაზმაში

დარტყმითი ტალღის ევოლუცია და დინამიკა ნეიტრალურ აირებში და პლაზმაში

ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ და დისკრეტულ განტოლებათა ამონახსნების ასიმპტოტური ყოფაქცვის შესახებ

ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ და დისკრეტულ განტოლებათა ამონახსნების ასიმპტოტური ყოფაქცვის შესახებ

თანამედროვე დიაგნოსტიკური მიდგომები პრაქტიკულ პათოლოგიურ ანატომიაში

თანამედროვე დიაგნოსტიკური მიდგომები პრაქტიკულ პათოლოგიურ ანატომიაში

ახალი თაობის დიაბეტური პროდუქტების ტექნოლოგიების დამუშავება

ახალი თაობის დიაბეტური პროდუქტების ტექნოლოგიების დამუშავება